Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád..

skola.jpegPRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

 1. Práva žáků

Žáci mají právo

a) na vzdělání, svobodu projevu, na informace a poradenskou pomoc školy týkající se vzdělávání, na svobodu myšlení a náboženství. Mají možnost aktivně ovlivňovat výuku a spolupodílet se na školním životě v rámci pravidel slušného chování.

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

c) na ochranu před jakýmkoli tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním. Nesmí být vystaveni svévolnému zasahování do jejich soukromých životů a rodiny.

d) na volný čas, přiměřený odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, účast při hře či oddechové umělecké a sportovní činnosti úměrné jejich věku.

e) jedná-li se o handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy

f) na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj

g) v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího

 1. Povinnosti žáků

Žáci jsou povinni:

a) řádně docházet do školy (pravidelně a včas), řádně se vzdělávat (aktivně se zapojovat do práce, pracovat podle pokynů učitele), systematicky se připravovat na vyučování.

b) dodržovat školní a vnitřní řády, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, upozornění všech pracovníků školy, vykonávají služby, kterými byli pověřeni.

c) účastnit se činností organizovaných školou (docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí)

d) zdravit při vstupu učitele (nebo jiné dospělé osoby) do třídy na začátku či v průběhu hodiny povstáním. Při vyučování sedí žáci podle zasedacího pořádku, který si určí vyučující daného předmětu.

e) vyjadřovat své názory a mínění slušnou formou

f) své chování a jednání ve škole i mimo ni usměrňovat tak, aby nesnižovali svou důstojnost ani ostatních lidí. Školu vhodným chováním reprezentují i na veřejnosti.

g) o „malých“ přestávkách se zdržovat ve třídě, o „velkých“ přestávkách mohou žáci opouštět svoji třídu, ale nenavštěvují cizí třídy. Na začátku následující hodiny musí být na svém místě a mít připravené veškeré potřebné věci pro výuku.

h) dodržovat základní bezpečnostní opatření – chovají se ohleduplně ke svým spolužákům, neruší je svým projevem, neotevírají okna bez pokynů učitele, chovají se tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob.

i) dodržují základní hygienická opatření – provádí pravidelnou osobní hygienu, chodí čistě upravení. Oděv není vyzývavý či jinak nepatřičný (provokativní nebo vulgární nápisy, apod.). Podle pokynů vyučujících mají vhodné oblečení na Tv, Vv, Pv - vždy přizpůsobený tak, aby nepředstavoval při dané činnosti zvýšené nebezpečí úrazu. Pracovní místo, učebnice a učební pomůcky udržují v čistotě a zachází s nimi šetrně.

j) chovat se ekologicky -  třídit odpad (využívají k tomu školní nádoby na plast a papír, venkovní kontejnery na tříděný odpad), neničit porosty, apod. Netříděný odpad vyhazují výhradně do nádob k tomu určených. Po skončení vyučování neopustí své pracovní místo, aniž by si zkontrolovali, zda zůstalo čisté. Šetří vodou, elektrickou energií a spotřebním materiálem.

k) upozornit kteréhokoli pedagogického pracovníka školy na jakýkoli náznak šikanování, násilí, brutality či jiného projevu asociálního chování.

l) ihned ohlásit každé zranění, k němuž dojde na území školy v době vyučování, řídit se poučením o bezpečném chování.

m) oznámit ihned ztrátu či poškození osobní věci vyučujícímu. Při ztrátě učebnice či jejím poškození uhradí žák částku přiměřenou stavu opotřebení učebnice.

 1. Žákům se nedoporučuje (vystavují se kázeňským opatřením)

a) nosit do školy cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách (při Tv a sportovních akcích požádají o úschovu příslušného vyučujícího, peníze na společné akce třídy přinášejí do školy žáci podle pokynů pedagoga).

b) používat mobilní telefony při vyučovacích hodinách. V průběhu hodiny musí být vypnuté, lze je používat pouze v době přestávek, (za ztráty či krádeže mobilních telefonů škola nenese odpovědnost a škodu pojišťovna nehradí). Při porušení tohoto nařízení vyučující telefon odebere (na žádost žáka vyjme a vrátí SIM kartu) a žák si vyzvedne telefon po skončení vyučování. Při opakovaném prohřešku upozorní učitel rodiče a požádá je o spolupráci. Hračky, hry, MP3, apod., která svým provozem neruší ostatní žáky, jsou ve škole o přestávce povoleny. (Pozn.: Tyto věci nespadají do běžné výbavy žáka, nejsou pojištěné a škola za ně neručí.)

c) před ukončením vyučování opouštět školní areál bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících, v době před odpoledním vyučováním je žákům dovoleno setrvat v prostorách školy jen výjimečně (po dohodě s rodiči).

d) opustit během přestávek budovu. Pokud žák odchází během vyučování (pouze na základě písemné žádosti rodičů), vyžádá si svolení třídního učitele, v jeho nepřítomnosti vedení školy.

d) vykonávat činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, distribuce a užívání návykových a zdraví škodlivých látek) na všech školních akcích v areálu i mimo areál školy. Porušení tohoto zákazu se považuje za závažné porušení povinností stavených tímto řádem.

e) nosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáků nebo jiných osob.

f) vstupovat do sborovny, kabinetů a ředitelny školy bez vyzvání zaměstnance školy.

g) záměrně poškozovat školní majetek. V takových případech bude vyzván rodič žáka k jednání o náhradě škody.

Pozn. - Neplnění povinností bude důvodem k udělení výchovného opatření dle pravidel pro hodnocení chování (klasifikačního řádu) základní školy.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

 1. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Prostředkem předávání informací jsou třídní schůzky, osobní jednání, školní dokumentace, webové stránky školy, vývěsky, žákovské knížky, notýsky, informační letáky apod. Třídní učitel je povinen poskytnout rodiči zpravidla na konci každého měsíce prostřednictvím žákovské knížky stručnou zprávu o hodnocení dítěte. Obsahem této zprávy je informace o plnění školních povinností -  prospěch a chování za dané období.

b) být informováni o výrazném zhoršení prospěchu dítěte, tzn. zhoršení o dva stupně a více, stejně jako o neuspokojivém chování dítěte. O napomenutí, důtce či sníženém stupni z chování je rodič informován prokazatelným způsobem. Při závažnějším či opakovaném prohřešku vyzve škola rodiče ke spolupráci při řešení jednotlivých problémů a snaží se s nimi společně hledat vhodná opatření, jež by vedla k dodržování školního řádu.

c) volit a být voleni do Školské rady.

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí.

e) vyžadovat pro své dítě rovné podmínky ve vzdělávání, bezpečné a podnětné prostředí, klid a hygienicky nezávadné podmínky pro práci.

f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle Školského zákona.

g) požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

2. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy a řádně se připravoval na vyučování

b) pravidelně se zajímat o prospěch a chování dítěte a sledovat informace v žákovské knížce či notýsku

c) na vyzvání ředitele, či jiného pedagogického pracovníka školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se chování a prospěchu jejich dítěte

d) informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a o případných změnách zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

e) nepřítomnost dítěte oznamovat do 3 dnů osobně nebo telefonicky. Písemnou omluvenku pak do žákovské knížky bezprostředně po návratu do školy.

f) při svévolném poškození majetku školy žákem zajistí po dohodě s ředitelem školy nápravu.

Práva a povinnosti zaměstnanců školy

Práva a povinnosti zaměstnanců školy upravuje zákoník práce, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb. o základní škole, organizační řád školy, pracovní řád zaměstnanců ve školství, náplně práce dle zařazení, vnitřní směrnice školy a další související předpisy.

Práva a povinnosti pedagogických zaměstnanců školy

Podstatou působení pedagogického zaměstnance je vlastní práce s dětmi.

Pedagogický zaměstnanec má právo na vytvoření vhodných podmínek k práci, zajištění těch základních služeb, které jsou nezbytné pro kvalitní práci. Má právo na přímé a slušné jednání ze strany zaměstnavatele, informační zdroje nutné pro svou práci, odpovídající provozní podmínky a technické zabezpečení odpovídající odborným a didaktickým potřebám učitele.

Pedagogický zaměstnanec je povinen vystupovat vůči dítěti vždy v jeho zájmu a jeho zájmy hájit. Dále je povinen vystupovat v jednání s rodiči kultivovaně, v rámci profesních možností a jednat bez osobních pohnutek. Pracovní dobou se rozumí doba přímé výchovně vzdělávací práce (vlastní výuka) a doba nepřímé výchovně vzdělávací práce (práce související s vyučovací a výchovnou činností).

Pedagogický zaměstnanec je ve škole přítomný v době své výuky, dohledů a dalších souvisejících prací, zejména při schůzích metodických orgánů, poradách svolaných ředitelem školy a informačních třídních schůzkách s rodiči. Dále je učitel na pracovišti přítomný podle pokynů zástupkyně nebo ředitele.

Pracemi souvisejícími s vyučovací a výchovnou činností se rozumí osobní příprava na vyučování a výchovnou činnost, příprava učebních pomůcek a přístrojů didaktické techniky, příprava materiálů k vyučování, vedení předepsané dokumentace, oprava písemných a grafických prací žáků, dohled nad žáky, jednání s rodiči a dalšími pedagogickými pracovníky, porady, studium a samostudium, společné semináře, práce na tvorbě školních dokumentů, projektů, apod.

Pedagogický zaměstnanec (dále jen učitel) přichází do školy nejpozději 30 minut před zahájením vyučování, seznámí se s pokyny na nástěnkách, s přehledem suplování.

Učitel přichází do hodiny včas, bezprostředně po zvonění. Učitel první vyučovací hodiny přinese do třídy třídní knihu. Na začátku každé vyučovací hodiny zapíše obsah probíraného učiva a nepřítomné žáky do třídní knihy a případná drobná porušení školního řádu do třídního sešitu. Učitel poslední vyučovací hodiny odnáší třídní knihu do sborovny.

Vyučující poslední hodiny dohlédne na pořádek v učebně, zavření oken, odstranění závad. Závady, které vyžadují odbornější zásah, zapíše do „Knihy závad“. Žáky odvede do šatny, družinové děti předá osobně příslušné vychovatelce ŠD.

Učitel dodržuje předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Při úrazu poskytne žákovi nebo jiné osobě první pomoc. Hlavním úkolem dohlížejících je zajistit bezpečnost žáků. Rozvrh dohledů na 2. stupni určuje odpovědnost pracovníka v daném čase za daný úsek, není tedy nutně vyžadována přítomnost učitele na místě.  Pokud nemůže vyučující převzít v daném okamžiku tuto odpovědnost, je povinen takovou skutečnost včas nahlásit vedení školy.

Každý úraz žáka zapisuje příslušný učitel do „knihy úrazů“. Při následné absenci, na žádost zákonného zástupce, či pokud je pravděpodobné, že žákovi bude poskytnuta náhrada za bolest, sepisuje učitel na předepsaném formuláři protokol a bez prodlení ho předává vedení školy k odeslání.

Všichni pracovníci dbají na zavírání (zamykání) vstupních dveří školy.

Do žákovských knížek zapisuje učitel známky, pochvaly a poznámky osobně a se zkratkou svého podpisu. Pokud si zapisují žáci sami jiná sdělení pro rodiče, zodpovídá učitel i za správnost textu.

Vyučující pravidelně informuje rodiče o prospěchu žáka, sděluje mu všechny závažné známky zápisem do žákovské knížky. Informuje ho o každém mimořádném zhoršení prospěchu či chování žáka.

Učitel oznamuje vedení školy s dostatečným předstihem záměr zúčastnit se s žáky výchovně vzdělávací akce mimo školu. Organizaci a průběh této akce zpracuje písemně a předá vedení školy. Učitelé zorganizují maximálně 4 akce pro jednu třídu za pololetí, přičemž na 2. stupni může třídní učitel příslušné třídy s udáním důvodu takovou akci zrušit.

V případě jakékoli avizované organizační úpravy, jejichž důsledkem je zastupování učitele jiným učitelem, poskytne nepřítomný učitel svou přípravu a související materiál pro suplovanou hodinu.

Organizační a administrativní záležitosti stejně jako návštěvy rodičů si vyučující vyřizují v době mimo přímou vyučovací činnost.

V případě onemocnění je učitel povinen oznámit svou nepřítomnost vedení školy co nejdříve. Pokud mu to umožňuje zdravotní stav, zveřejní své přípravy na hodinu na místě obvyklém.

Je nepřípustné, aby učitel posílal žáka v době výuky za dveře nebo mimo budovu k vyřizování soukromých i služebních záležitostí učitele nebo jej pouštěl samotného bez písemné žádosti rodičů k lékaři. V případě kázeňských problémů při hodině je krajním, ale možným řešením předání žáka jinému pedagogickému pracovníkovi školy, zástupkyni, řediteli, apod.

Práva a povinnosti třídních učitelů

Základní osnovou výchovného působení na žáka je každodenní a dlouhodobá poctivá práce třídního učitele. Práce třídního učitele je považována za vysoce zodpovědnou a naprosto podstatnou pro formování návyků a postojů. Třídní učitel má právo na zajištění vhodných podmínek pro svou náročnou práci a na tzv. zvláštní příplatek za třídnictví.

Třídní učitel věnuje pozornost zdravotnímu stavu žáka, vlivu rodinného prostředí, prospěchu a chování žáka. O závažných skutečnostech informuje ostatní vyučující. Podle potřeby včas zve rodiče do školy, informuje je o problémech žáka a hledá spolu s rodiči další možný postup. Úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní, vedením školy a s ostatními vyučujícími své třídy.

Třídní učitel může ustanovit žákovskou samosprávu a předsedu (nejlépe na základě hlasování celé třídy), který reprezentuje třídu v žákovském parlamentu.

Dále je třídní učitel zodpovědný za vytvoření pravidel třídy, která nepřesahují rámec vymezený tímto školním řádem, a která upravují a doplňují jak ustanovení školního řádu, tak jiné oblasti a problémy, s kterými se třída potýká.

Třídní učitel je také zodpovědný za včasné předávání příslušných informací z porad, týdenního plánu apod., svým žákům. Přebírá odpovědnost za realizaci programu prevence sociálně patologických jevů ve své třídě. Zodpovídá za poučení o bezpečném chování v době prázdnin.

Třídní učitel má přehled o své třídě a vztazích, které v ní vznikají. Pracuje se třídou preventivně, snaží se udržovat ve třídě sociálně zdravé prostředí, rozvíjí demokratický princip, podporuje spolupráci, vhodné podněty ze strany žáků. Vyhledává a realizuje dle možností setkávání kolektivu i v jiné sociální situaci a v jiném, než školním prostředí (výlety, exkurze, školy v přírodě).

Dohlíží na stav učebny, dbá o její estetický vzhled, je zodpovědný za vytvoření podnětného prostředí ve své třídě. Vede žáky k péči o zařízení školy a školní pomůcky. Soustavně kontroluje docházku žáků a bez odkladu přijímá opatření proti pozdním příchodům a absencím. Třídní učitel může z rodinných důvodů uvolnit žáka ze školy pouze na jeden den, žádosti o uvolnění na dva a více dní předkládá řediteli školy.

Třídní učitel svolává podle potřeby třídnickou hodinu, minimálně však 1/2měsíce.

Třídní učitel odpovídá za správné vedení předepsané dokumentace. O napomenutí a důtce třídního učitele rozhoduje výhradně třídní učitel. Toto opatření sděluje prokazatelným způsobem a bez odkladu provede zápis do katalogového listu.

Třídní učitel je zodpovědný za hodnocení chování a toho, jak žák v daném měsíci plnil své povinnosti. Zprávu (případně pochvalu) sděluje rodičům prostřednictvím zápisu v žákovské knížce nejpozději v první dekádě následujícího měsíce.

Třídnické záležitosti řeší třídní učitel v třídnické hodině, výjimečně a v odůvodněných případech i ve svých hodinách.

Ve třídě jsou určeny třídním učitelem služby s následujícími úkoly:

 

 • dbát o pořádek ve třídě
 • mýt tabuli
 • hlásit vyučujícímu nepřítomné žáky
 • hlásit ve sborovně nebo v ředitelně nepřítomnost vyučujícího, nedostaví-li se do 5 minut po zvonění
 • připravovat pomůcky

Provoz školy (vnitřní režim)

Vyučování začíná ráno v 8.00 hod, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Odpolední blok začíná v 14.15 hod. Do šaten žáci přicházejí včas, přezují se do čisté obuvi (bez černé podrážky), u vstupu do budovy vypínají mobilní telefony a snímají pokrývku hlavy. Vchod do budovy je otevřen od 7.40 hod., v případě, že výuka začíná o hodinu později, vcházejí žáci do budovy až se zvoněním – tj. – v 8.45 hod. Do prvního zvonění (7.55 hod) musí být všichni žáci ve třídách, aby se mohli včas připravit na výuku. Šatnu zamyká třídní služba nebo pan školník pět minut před zahájením vyučování (i odpoledního).

Pořádek a dohled při příchodu žáků do školy před ranním vyučováním vykonává u hlavního vchodu školník. Řádný odchod z budovy a úklid učebny zajišťuje vyučující poslední vyučovací hodiny. V době před odpolední výukou je za příslušné žáky odpovědný učitel pouze v případě, že umožní žákům setrvat ve škole.

Rozvrh hodin a výňatek školního řádu mají žáci vložený v žákovských knížkách a zákonný zástupce svým podpisem na začátku školního roku stvrzuje, že vzal tyto skutečnosti na vědomí. Vyučování končí nejpozději v 17.00 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat. V případě, že je odlišná doba ukončení vyučování od doby dané rozvrhem, je tato skutečnost oznámena rodičům. V průběhu vyučování ohraničuje zvonění přestávky a jednotlivé vyučovací hodiny.

Škola nepřebírá odpovědnost za věci, které nejsou součástí běžné výbavy žáka. Pro případ odcizení zajištěných věcí běžné potřeby žáka je škola pojištěna, na ostatní předměty se pojištění nevztahuje. Cennější věci a peníze žáci do školy nenosí a už vůbec neodkládají v šatně. V nutném případě (např.: úhrada lyžařského kurzu) požádají třídního učitele, příp. hospodářku školy o úschovu.

Ze šaten odchází žák do třídy přezutý výhradně do tzv. domácí obuvi (venkovní a sportovní obuv není z hygienických důvodů vhodná). V šatnách se žáci zbytečně nezdržují. V průběhu vyučovací hodiny je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.

Do tělocvičen žáci vstupují ve sportovní obuvi určené do tělocvičny.  Na školní hřiště používají jinou sportovní obuv určenou na ven. Vstup do tělocvičen bez pedagogického dohledu je žákům přísně zakázán.

Žák se řádně připraví na vyučování, tzn. připraví si na lavici učební pomůcky, učebnici, žákovskou knížku a psací potřeby, nestanovil-li vyučující jinak. Zapomene-li si žák domácí úkol nebo cokoli jiného, omluví se vyučujícímu na začátku hodiny.

Žáci vykonávají ve třídě služby a mohou být pověřeni dalšími dlouhodobými úkoly. Pro pomůcky a sešity docházejí o přestávce do sborovny zásadně jen žáci k tomu určení.

V hodinách se žák chová klidně a ukázněně, sleduje výklad, aktivně se zapojuje do práce, pracuje podle pokynů učitele. Chce-li mluvit, hlásí se a čeká, až bude vyzván. Různé formy vyrušování a způsoby chování, které se neslučují s dobrými mravy (žvýkání, pohyb po třídě bez dovolení atd.), jsou nepřípustné. Tyto projevy budou proto hodnoceny jako porušení školního řádu.

Na začátku či v průběhu hodiny zdraví žák při vstupu učitele (nebo jiné dospělé osoby) do třídy povstáním. Nenastoupí-li vyučující do 5 minut po začátku vyučovací hodiny, uvědomí služba třídy o této skutečnosti vedení školy.

Při vyučování sedí žáci podle zasedacího pořádku, který si určí vyučující v daném předmětu.

Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu výuky dané rozvrhem nebo v jídelně školy.

O „velkých“ přestávkách mohou žáci opouštět svoji třídu (o „malých“ přestávkách jen se svolením vyučujícího, který vykonává dohled), avšak nechodí do cizích tříd a svoje jednání přizpůsobují tak, aby na začátku následující hodiny byli opět na svém místě a měli připraveny veškeré potřebné věci pro výuku. Chtějí-li využít nabídku zakoupení nápoje, pak jen v tom případě, že budou včas přítomni ve své třídě na začátku nové hodiny, přičemž je ve škole zakázán pohyb s nápojem po chodbách školy.

Po skončení poslední vyučovací hodiny a po řádném uvedení učebny do původního stavu vč. zvednutí židlí na lavice a setření tabule, opouštějí žáci spořádaně a klidně učebnu a odcházejí pod vedením vyučujícího do své šatny.

Se všemi pracovníky školy jedná žák slušně. K ostatním žákům se chová ohleduplně. Jedná s nimi přátelsky, bez rozdílů, ať jsou jakékoliv rasy nebo náboženského vyznání.

Žáci mluví takovým jazykem, který neobsahuje urážlivé, sprosté a neuctivé výrazy. Žák se vždy chová tak, aby nepoškodil pověst svojí, své rodiny ani školy.

Žák je povinen upozornit kteréhokoli pedagogického pracovníka školy na jakýkoli náznak šikanování, násilí, brutality či jiného projevu asociálního chování ve svém okolí. Z těchto důvodů jsou některé prostory chodby monitorovány. Z důvodu ochrany majetku je prostor učebny PC mimo vyučování monitorován.

DOCHÁZKA DO ŠKOLY, OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI

Žák je povinen docházet do školy dle rozvrhu hodin a účastnit se i dalších činností organizovaných školou.

Nemůže – li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží třídnímu učiteli žádost o uvolnění podepsanou zákonným zástupcem. Týká se to i uvolnění během vyučování (návštěva lékaře apod.).

Nemůže – li se zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu (např. náhlé onemocnění, vážná událost v rodině), je zákonný zástupce povinen dle možností ihned, nejpozději do 3 dnů, oznámit třídnímu učiteli písemně nebo telefonicky důvod nepřítomnosti a pravděpodobný termín nástupu do školy (po předchozí domluvě s třídním učitelem je možno i e-mailem). Toto pravidlo v plné míře platí i pro odpolední vyučování. Při návratu do školy je žák povinen neprodleně předložit třídnímu učiteli omluvenku v žákovské knížce (notýsku), podepsanou zákonným zástupcem žáka. Škola si může vyžádat potvrzení lékaře, zejména v případech podezření z neomluvené absence.

Nemůže – li se žák ze závažných zdravotních důvodů zúčastnit výuky tělesné výchovy, předloží řediteli školy, prostřednictvím svého třídního učitele, žádost o uvolnění z tělesné výchovy s lékařským doporučením, podepsanou zákonným zástupcem žáka. V případě krátkodobé indispozice (do 14 dnů) předkládá žádost vyučujícímu Tv.

Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo může povolit vzdělávání podle individuálního plánu podle § 18 Školského zákona.

Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí.

REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY

a) Ve školní jídelně se žáci řídí pravidly slušného chování, kulturního stolování. Zejména pak pokyny dohlížejících učitelů a zaměstnanců kuchyně, dbají na hygienu a bezpečnost. Žáci dodržují Provozní řád školní jídelny.

b) Oběd se vydává od 12.00 do 14.00 hodin. Mimo dobu výdeje obědů žáci do jídelny nevstupují. Při příchodu si na vymezeném místě odloží svrchní oděv i aktovku. V případě nemoci může oběd vyzvednout v první den nemoci zástupce žáka dle pokynů vedoucí školní jídelny, v dalších dnech nemoci se oběd domů nevydává.

c) Prodej a odhlášení obědů se řídí pokyny vedoucí školní jídelny.

Školní družina

a) Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být omluvena rodiči.

b) Zapsaní žáci se řídí vnitřním řádem školní družiny.

REŽIM MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ

a) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem  školy  - pedagogickým  pracovníkem.  Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

b) Při organizaci akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy konaných mimo školu, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog, pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Veškeré akce konané mimo areál školy musí být zaznamenány v třídní knize. Poučení žáků o bezpečnosti (a zápis do TK) provádí doprovázející učitel před každou takovou akcí.

c) Při mimoškolních akcích, kdy místem pro shromáždění žáků není budova školy uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase.  Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou formou.

d) Při přecházení žáků na místa mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti.

e) Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě, plavecký výcvik aj. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

f)  Za dodržování  předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.

g)  Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení  žáka včetně klasifikace na vysvědčení.

Bezpečnost, prevence

Za bezpečnost žáků během jejich pobytu ve škole, ale i mimo školu při zaměstnání organizovaném školou, zodpovídá příslušný pedagogický pracovník.

Odpovědnost začíná vstupem žáků do šaten v 7.40 hod a končí buď předáním dětí do péče jiného pracovníka (vychovatelky ŠD) nebo odchodem žáků ze školy.

Z  bezpečnostních důvodů  nařídí  učitel  v hodinách  tělesné  výchovy  a  při  sportovních akcích   žákovi  odložení  ozdob  (náušnice, náramky, prsteny, piersing  apod.), které by mohly ohrozit jeho nebo spolužáky.

Po skončení vyučování nebo stravování není žákům dovoleno zdržovat se ve vlastní budově školy, tj. v prostoru šaten, chodeb k učebnám a v učebnách, tedy v části budovy, která se v době vyučování zamyká. Kdo umožní žákovi další pobyt v budově, přejímá též odpovědnost za jeho bezpečnost a chování.

Za žáky, kteří zůstávají na školním dvoře nebo v areálu školy i po skončení vyučování, nenese škola zodpovědnost.

Všichni pracovníci i žáci školy jsou povinni dodržovat předpisy o protipožární ochraně a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Rozmístění stálých lékárniček:

 

 • ZŠ Teplická  223
 • - přízemí - kabinet Tv, chodba u šatny
 • - 1. patro – kabinet pomůcek
 • ŠD Komenského 18
 • - 1. patro – chodba
 • ZŠ Komenského 218
 • - přízemí – vchod do tělocvičny
 • - 1. patro – učebna chemie (2 ks)
 • - 2. patro – učebna fyziky, sborovna
 • ŠJ Tržní nám. 52
 • - přízemí - kuchyň

 

Každý úraz vyučující  řádně ošetří, zajistí odborné lékařské ošetření, případně poskytne první pomoc a zavolá záchrannou službu. Následně bez prodlení informuje o dané skutečnosti rodiče. Vyžaduje-li to situace, vyzvedne si na základě výzvy rodič své dítě osobně. Žák v žádném případě nebude uvolněn bez doprovodu rodiče, či jiné pověřené dospělé osoby.

Během vyučování není žákům dovoleno opustit z vlastního rozhodnutí školní budovu.

Žák je uvolňován z výuky na základě písemné žádosti rodičů. Během dne je žák uvolněn následujícím způsobem: Na prvním stupni na základě písemné žádosti a předán zákonnému zástupci osobně. Na druhém stupni odchází na základě zákonným zástupcem podepsané omluvenky či žádosti.

Žáci mají vždy na paměti možnost úrazu, který mohou způsobit sami sobě, nebo druhým osobám nedodržováním pravidel bezpečnosti a řádu školy.

Žáci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární opatření. Z bezpečnostních důvodů se nesmějí naklánět z oken, opírat o zábradlí, stoupat na trubky rozvodů ústředního topení či běhat v prostoru školy. Otevírat okna, manipulovat se žaluziemi, didaktickými pomůckami a světlem je možné jen na pokyn učitele. Dojíždění žáků do školy na kole tento školní řád neřeší a škola také nezodpovídá za možný úraz žáků a  ztráty kol. Jízda na kole v areálu školy je zakázaná.

Pobývání v prostoru šaten o přestávkách není přípustné z důvodu bezpečnosti a ochrany osobního majetku žáků.

Při exkurzích, výletech a jiných činnostech pořádaných školou dodržují pokyny pedagogického dohledu, dopravní předpisy a pravidla pro přepravu cestujících.

Před vyučováním, po jeho skončení nebo po obědě mohou žáci pobývat ve školním areálu a využívat sportovní plochy nebo zařízení PC učebny (zde jen se souhlasem pedagoga), avšak pod podmínkou, že nenarušují nadměrnou hlučností vyučování ve třídách a chovají se ohleduplně ke školnímu majetku.

Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen ihned ztrátu oznámit vyučujícímu, o přestávce dohlídajícímu učiteli nebo třídnímu učiteli. Obdobně je žák povinen ihned ohlásit každé zranění, k němuž dojde na území školy v době vyučování.

Škola má vypracovaný program prevence sociálně-patologických jevů, který je závazný pro všechny učitele, a za který odpovídá metodik prevence sociálně-patologických jevů. Dále je primární prevence realizována formou projektů ve spolupráci s externími odborníky. Preventista předává každoročně zprávu o realizaci programu primární prevence v daném školním roce řediteli školy.

Případný test na intoxikaci žáka provádí škola na základě souhlasu zákonného zástupce.

Pro žáky platí přísný zákaz požívání alkoholu, kouření a jakýchkoliv dalších návykových látek.

Zacházení s majetkem školy

Poškozování školního majetku (grafitti, ničení nábytku, učebnic a učebních pomůcek, osobních věcí jiných osob, zařízení toalet, sportovního zařízení apod.) je nepřijatelné. V takových případech bude vyzván rodič žáka k jednání o náhradě škody.

Krádeže, poškozování majetku žáků i školy, úmyslné plýtvání energiemi a spotřebními materiály a jiné majetkové přestupky jsou považovány za závažné porušení školního řádu.

Žák je povinen na jakýkoliv náznak vandalství, či jiného projevu asociálního chování ve svém okolí upozornit kteréhokoliv pedagogického pracovníka školy. Žák udržuje své pracovní místo v pořádku, nepoškozuje a šetří zařízení třídy a školy. Žák šetří učebnice a školní potřeby, učebnice jsou majetkem školy a jsou žákům půjčovány.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář